Disclaimer en Privacybeleid

Disclaimer

Aan deze disclaimer kunnen geen rechten worden ontleend.
De op deze website gepubliceerde informatie is bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie op deze website kan niet worden gebruikt als vervanging van persoonlijk advies.
Het Reformatorisch Meldpunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, uit welke hoofde dan ook, die voortvloeit uit het direct of indirect gebruik van de aangeboden informatie op deze website, en de diensten die via deze website geboden worden. Aan de aangeboden informatie en de diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruiker van de website ikmeldhet.nl dient zich op de hoogte te stellen van de disclaimer en informatie over het privacy beleid. Het gebruik en kennisnemen van deze site impliceert het akkoord gaan met de disclaimer en het privacy beleid.

Doel van Reformatorisch Meldpunt

Het Reformatorisch Meldpunt wil slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik in de (reformatorisch) christelijke doelgroep in Nederland bijstaan. Daarnaast wil het Meldpunt bijdragen aan het voorkomen van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte. Het Reformatorisch Meldpunt tracht haar doel onder andere te bereiken door het aanbieden van een anoniem contactpunt en door het vergroten van kennis over de problematiek van seksueel misbruik in de doelgroep. Hierbij werkt het Meldpunt vanuit de reformatorische identiteit met als grondslag de Bijbel als onfeilbaar woord van God, waarbij de Drie Formulieren van Enigheid onvoorwaardelijk worden onderschreven.

Via de anonieme contactmogelijkheden biedt het Reformatorisch Meldpunt een luisterend oor en goed advies. Het Reformatorisch Meldpunt biedt met nadruk geen hulpverlening, maar verwijst altijd door naar passende instanties. Hierbij blijven de hulpvragers altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken en acties die ze ondernemen.

Meld (kinder)mishandeling bij Veilig Thuis

Het Reformatorisch Meldpunt adviseert bezoekers of hulpvragers met informatie over (kinder)mishandeling zich altijd te wenden tot Veilig Thuis als bevoegde instantie om een melding op te nemen en hiernaar onderzoek te verrichten. Bij Veilig Thuis kan anoniem een melding worden gedaan.

Medewerkers Reformatorisch Meldpunt

De medewerkers van het Reformatorisch Meldpunt hebben een uitgebreid inwerktraject gehad en worden begeleid in hun werk.
Medewerkers gaan niet in op verzoeken van hulpvragers om af te spreken, te bellen, te mailen of op een andere manier contact te leggen dan via de contactmogelijkheden van het Reformatorisch Meldpunt. Ook gaan medewerkers van het Reformatorisch Meldpunt niet in op verzoeken om contact op te nemen met derden.
Medewerkers van het Reformatorisch Meldpunt doen er alles aan om hulpvragers verder te helpen met goed advies. Toch blijven hulpvragers altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken en de acties die ze ondernemen.

Privacy Beleid

Het Reformatorisch Meldpunt maakt een onderscheid in de verwerkte gegevens bij een bezoek aan onze website, en de gegevens die worden verwerkt bij het gebruikmaken van het anonieme meldpunt.

Soort gegevens

Door een bezoek aan de website van het Reformatorisch Meldpunt verwerkt het Reformatorisch Meldpunt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Indien u het Reformatorisch Meldpunt benadert via de gewone e-mail verwerken wij ook uw e-mailadres. Indien u toch anoniem wilt blijven, kunt u voor het benaderen van het Reformatorisch Meldpunt een nieuw e-mailadres aanmaken, wat geen persoonsgegevens prijsgeeft. Ook kunt u gebruik maken van het anoniem contact per e-mail, waarbij geen e-mailadressen verwerkt worden.

Overmatig gebruik van anonieme online diensten kan schadelijke gevolgen hebben voor hulpvragers. Dat willen wij voorkomen. Wij kunnen achterhalen hoe vaak iemand gebruik maakt van onze diensten. Wij weten dan nog steeds niet wie je bent maar zien wel hoe vaak je bij ons bent geweest. Wanneer wij vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van schadelijke effecten van het overmatig gebruik van onze diensten zullen wij tijdens het eerstvolgende contactmoment daarover met je in gesprek gaan. Vervolgens maken wij afspraken over het verantwoord gebruik van het contact.

Grondslag van verwerking

Het gebruik van persoonsgegevens moet kunnen worden gebaseerd op een grondslag uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan om gegevens te verwerken wanneer hiervoor toestemming is gegeven. Bij een bezoek aan onze website geeft u toestemming door de cookies te accepteren.

Doelen van de verwerking

Het Reformatorisch Meldpunt maakt gebruik van Google Analytics om de statistieken van het bezoek aan de site inzichtelijk te maken. Dit wordt gedaan als hulpmiddel om een betere dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Het gebruik van Analytics betekent dat op de PC van een bezoeker van de website een cookie geplaatst wordt. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de websitebezoeker.

Het doel van de verwerking van gegevens via de anonieme contactmogelijkheden is het bieden van een luisterend oor, en het geven van hulp en tips op afstand. Wij vragen bij het gebruik van de anonieme contactmogelijkheden geen persoonsgegevens van u, en zullen deze ook niet achterhalen. De informatie die wordt gedeeld in onze anonieme contactmogelijkheden, blijft geheim, omdat de medewerkers van het Reformatorisch meldpunt een geheimhoudingsplicht hebben. Alles wat zij te horen krijgen middels de anonieme contactmogelijkheden mogen zij niet bespreken met mensen buiten het Reformatorisch Meldpunt.

Bewaartermijnen

De IP-adressen bij het bezoek aan onze site worden door Google Analytics 38 maanden bewaard.

De gevoerde gesprekken via de anonieme chatdienst worden bewaard voor onbepaalde termijn voor trainings- en onderzoek doeleinden, en om hulpvragers die vaker contact opnemen beter te kunnen helpen.

Privacymaatregelen

De hulpvragers van het Reformatorisch Meldpunt bevinden zich in een beveiligde omgeving. Hierbij is een passend beveiligingsniveau gegarandeerd. Hierdoor zijn de contacten betrouwbaar en veilig.

De gevoerde gesprekken met het Reformatorisch Meldpunt kunnen persoonsgegevens zijn, indien deze gesprekken tot een persoon te herleiden zijn. Gevoerde gesprekken via de anonieme contactmogelijkheden worden bewaard. Ze kunnen bekeken worden door de medewerker die het gesprek heeft gevoerd en zijn/haar leidinggevende om ervan te kunnen leren. Ook worden de gesprekken bewaard ten behoeve van onderzoek.
De gesprekken en alle gegevens over gesprekken die worden genoteerd zijn anoniem, waardoor deze gesprekken in principe niet herleidbaar zijn tot specifieke personen.

Het Reformatorisch Meldpunt werkt anoniem. Medewerkers zullen nooit vragen om persoonlijke gegevens van hulpvragers.
Deel je zelf persoonlijke gegevens met het Reformatorisch Meldpunt, dan zal het Reformatorisch Meldpunt deze gegevens na het afronden van het gesprek uit het gesprek verwijderen, tenzij u tijdens het gesprek expliciet toestemming geeft aan het Reformatorisch Meldpunt om uw gegevens te verwerken en te bewaren.
Het delen van persoonlijke gegevens ontneemt de hulpvrager niet van de eigen verantwoordelijkheid. Het Reformatorisch Meldpunt zal altijd instanties adviseren met welke de hulpvrager contact op behoort te nemen.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is voor het afwenden van groot gevaar, dan kunnen de hulpdiensten worden gealarmeerd. Deze afweging wordt gemaakt met behulp van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Uw gegevens worden niet verkocht en niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens Reformatorisch Meldpunt

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@ikmeldhet.nl.

Deze Disclaimer en dit Privacy Beleid kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zal het Reformatorisch Meldpunt hier publiceren.

Anoniem contact Reformatorisch Meldpunt

Neem anoniem contact op

Via WhatsApp
0850 77 33 12

Meer anonieme contactmogelijkheden

Ervaringsverhalen

Praten helpt om het misbruik te verwerken. Deze ervaringsverhalen van slachtoffers kunnen jou helpen om te praten, aanmoedigen om het misbruik te stoppen en hoop geven.

Lees ervaringsverhalen

Bestel het boek ‘Wat wij kunnen doen’


Dit boek is speciaal geschreven voor omstanders van seksueel misbruik: familie, docenten en ambtsdragers.

Meer informatie en bestelformulier