Over ons

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Reformatorisch Meldpunt bestaat uit de volgende leden:

H.B. van der Zouwen – de Ruiter, MSc (voorzitter)

“De gevolgen van seksueel misbruik zijn diep ingrijpend. Het onrecht is groot. Uit empathie met slachtoffers en om het onrecht te bestrijden, zet ik mij in voor het Reformatorisch Meldpunt.”

Mr. T. Balfoort – Jongenelen (vice-voorzitter)

“Ik zet mij in voor het Reformatorisch Meldpunt omdat ik het belangrijk vind dat juist ook seksueel misbruikten uit de reformatorische gezindte een plek moeten hebben waar zij terecht kunnen met hun verhaal. Op deze wijze kunnen slachtoffers een stap maken richting genezing, en kan het onderwerp meer uit de taboesfeer worden gehaald.”

J. Franken (penningmeester)

P. van Drie (secretaris)

“Op veel plekken is seksueel misbruik al beter bespreekbaarder dan ooit. Maar helaas is er in de reformatorische kring nog sprake van een groot taboe. Ik vind het belangrijk dat slachtoffers die last hebben van dat taboe wél hun verhaal kunnen doen en dat hun positie verbeterd word. Zij mogen geen slachtoffer worden van zwijgen.”

E.A.H. Verschuure (bestuurslid)

“Seksueel misbruik mag niet verstopt worden! Praten helpt!”

De bestuurders zijn lid van één van de reformatorische kerken.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Grondslag

De grondslag van de stichting is de Bijbel als het onfeilbaar woord van God, waarvan belijdenis wordt gedaan in de Nederlandse Geloofsbelijdenis (artikel 2-7). De stichting onderschrijft onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals zijn vastgesteld in de Nationale Synode (Dordrecht, 1618-1619).

Doelstelling

De stichting heeft als doel:
a. het bijstaan van slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte;
b. het bijdragen aan het voorkómen van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Missie en visie

In Nederland is de laatste jaren een toenemende aandacht in de media waar te nemen voor het thema seksueel misbruik. Denk aan misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk of in de sportwereld. Ook onder reformatorische christenen in Nederland komt seksueel misbruik voor. Slachtoffers van misbruik kunnen veel moeilijke gevolgen ervaren van wat hen overkomt. Het ervaren van steun in de eigen omgeving is van groot belang voor een slachtoffer wanneer seksueel misbruik naar buiten komt. Het doorbreken van zwijgen over seksueel misbruik is een grote stap. Vaak zwijgen mensen jarenlang over wat hen overkwam.
Op het thema seksueel misbruik ligt in de reformatorische gezindte vaak nog een groot taboe. Hierdoor is het lastig om naar buiten te komen met misbruik. Door gebrek aan kennis over de problematiek missen veel slachtoffers steun in hun eigen omgeving. Uit compassie met slachtoffers van seksueel misbruik is de stichting Reformatorisch Meldpunt opgericht.

Het Reformatorisch Meldpunt formuleert de missie van de stichting als volgt:

“Bij het Reformatorisch Meldpunt zijn reformatorische christenen met een hart voor slachtoffers van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte betrokken. Wij willen de slachtoffers en hun omstanders bijstaan, omdat zij vaak steun missen in hun eigen omgeving. Steun is wel noodzakelijk om het zwijgen over seksueel misbruik te doorbreken en om misbruik te verwerken. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder slachtoffer recht heeft op mensen die om hem/haar heen staan en willen deze zorg bieden zolang de eigen omgeving dit nog onvoldoende doet.”

Hiernaast hanteert de stichting de volgende visie:

“Seksueel misbruik in de reformatorische gezindte neemt af en steun voor slachtoffers van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte neemt toe.”

Relatie tot kerkelijke meldpunten

Binnen de reformatorische gezindte is bij de meeste kerkgenootschappen een kerkelijk meldpunt seksueel misbruik ingericht. Deze meldpunten zijn bedoeld voor het melden van seksueel misbruik in ambtelijke relaties binnen het betreffende kerkgenootschap, waarbij kerkrechtelijke stappen ondernomen kunnen worden. Het werk van het Reformatorisch Meldpunt is complementair aan het werk van de kerkelijke meldpunten en bestrijkt de terreinen die buiten de opdracht van de kerkelijke meldpunten vallen. Denk hierbij aan seksueel misbruik binnen familierelaties (incest) of in andere vertrouwensrelaties. In tegenstelling tot de kerkelijke meldpunten kan het Reformatorisch Meldpunt geen (kerk)rechtelijke stappen ondernemen en werkt het Meldpunt anoniem. Waar mogelijk wordt door Reformatorisch Meldpunt een samenwerking met de kerkelijke meldpunten gezocht.

Anoniem contact Reformatorisch Meldpunt

Neem anoniem contact op

Via WhatsApp
06 4407 8214

Meer anonieme contactmogelijkheden

Ervaringsverhalen

Praten helpt om het misbruik te verwerken. Deze ervaringsverhalen van slachtoffers kunnen jou helpen om te praten, aanmoedigen om het misbruik te stoppen en hoop geven.

Lees ervaringsverhalen

Heeft u al gestemd op de ProLife Zorgcheque?

Dit jaar is het Reformatorisch Meldpunt één van de doelen van de ProLife Zorgcheque. Helpt u ook mee door ons uw stem te geven?